14.august: Gratis foredrag om å bearbeide sorg

Hva er sorg?

Det finnes et antall ulike tap som kan utløse den sterke blandingen av menneskelige følelser som vi kaller sorg. Dødsfallet til en venn eller bekjent, skilsmisse, adopsjon, uvennskap og konflikter, økonomiske forandringer og sykdomstilstand er noen eksempler på tap. Uansett om tapet har inntruffet nylig eller for lenge siden kan hendelsen fortsatt begrense livet ditt.

«Sorg er en normal og naturlig følelsesmessig reaksjon på tap. Hvordan reaksjonene i praksis viser seg er svært individuelt«. Angelica Bråten tar oss med inn i seks myter knyttet opp til samfunnets forestillinger om hvordan man skal håndtere sorg. Mange av oss kan kanskje kjenne oss igjen i disse mytene.

Les mer og meld deg på her

 

 

Jeg har også holdt flere foredrag innen dette tema og mine erfaringer i møte med adoptivfamilier i mitt arbeid.

Jeg har 26 års erfaring med adopsjon og identitet som adoptert. I tillegg til 8 års arbeid med å etablere et sosialt og oppfølgende tilbud for adopterte i Norge. I 2007 var jeg en av intiativtakerne til foreningen Norsk-Colomianos som for sosiale sammenkomster, erfaringsutvekslinger og informasjonskanal for adopterte Colombianere i Norge.

 

Norsk forskning sier:
-Internasjonalt adopterte som gruppe har høyere forekomst av psykiske lidelser og blant annet atferdsvansker sammenlignet med normalbefolkningen. Det er få studier som har undersøkt nasjonalt adopterte. Både nasjonalt og internasjonalt adopterte har hyppigere kontakt med psykisk helsevern enn normalbefolkningen. Alkohol- og rusmisbruk er mer utbredt, både blant internasjonalt og nasjonalt adopterte sammenlignet med normalbefolkningen. Det gjelder også selvmord og selvmordsforsøk. I forbindelse med selvmord og alkoholrelaterte dødsårsaker finner man at både nasjonalt og internasjonalt adopterte har forhøyet dødelighet.» Kristin Gartnär, Adopsjonsforum, nr. 1 2015.

I møte med adopterte har jeg selv fått et innblikk i det store omfanget av problematikken. Da jeg selv kunne relatere til mye av det, forstod jeg viktigheten av først og fremt jobbe med meg selv før jeg kunne begynne å hjelpe andre. Så jeg begynte på NGI (Norsk Gestalt Institutt) i utdannelsen som gestaltcoach. Med gestaltverktøyet har jeg kunne begynne å jobbe med identitet og adoptivfamilier på en mer terapeautisk måte.

Planlagte kurs innen identiet eller adopsjon legges ut fortløpende på hjemmesiden, men det er også mulig å bestille kurs.

For avtale, ta kontakt her.

Bråten Måten er også VIVAT kursholder

VIVAT er et landsdekkende undervisningsprogram som ble opprettet i år 2000 som et av flere tiltak i den statlige handlingsplan Tiltak mot selvmord. Målet er å spre kompetanse om førstehjelp ved selvmordsfare. Dette gjøres ved å gi fagpersoner med ulik bakgrunn kunnskap og ferdigheter slik at de bedre kan hjelpe mennesker i akutte selvmordskriser.

VIVAT er finansiert av Helsedirektoratet. Landsdekkende administrasjon og ledelse er forankret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø. Ved landets fem RVTS er det ansatte med regionansvar. Viktige samarbeidspartnere er landets RVTS (www.rvts.no) og andre selvmordsforebyggende miljøer i landet og Forsvaret. Vi samarbeider tett med LivingWorks Education i Canada (www.livingworks.net) som har utviklet kurset.

Kurset undervises av sertifiserte kursledere, som er lokale fagpersoner. VIVAT har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset, som er godkjent av følgende fagforeninger:

* Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).

* Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)

* Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (12 timer)

* Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs (14 timer) og vedlikeholdskurs (14 timer)

* Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie (14 timer)

For mer informasjon eller spørsmål, send en mail til angelica@braten-maten.no